artes Sophiae genoten

 

Entrepreneurial thinkers: hoe voorkom je met elkaar dat te veel denken kan stranden in te weinig ondernemen, evenwel moeten we er ook voor waken dat te veel ondernemen op hol kan slaan in te weinig denken. Systeemdynamiek helpt ons, daar waar het past, zowel te vertragen als te versnellen.

 
Folkert Brugman – www.folkertbrugman.com
 
 

Als neuroverpleegkundige sta ik grotendeels ‘aan het bed’ en heeft de combinatie van hersengedrag, methodiek en toegepaste filosofie op de werkvloer mijn specifieke interesse.

Van daaruit kwam ik in 2010 in contact met Artes Sophiae. Sindsdien werken we samen aan nieuwe mogelijkheden voor de validatie en educatie van het hersengedragmodel van van Dongen.

Zo ontdekten we gaandeweg de potentie van kwalitatieve systeemdynamiek voor de neuroverpleegkunde. Wat systeemdynamiek hierin kan betekenen, exploreren we in een onderzoeksgroep met deelnemers uit de praktijk. Mijn aandeel behelst het bijeenbrengen van de onderzoeksgroep, het samen onderzoeken en het uitwerken van de bijeenkomsten. 

Hier uit voortkomend ben ik mij gaan interesseren voor het gegeven dat de huidige maatschappelijke vraagstukken in de zorg maar geen passend antwoord lijken te vinden en daarmee sterk op de kwaliteit van de werkvloer drukken. Hoe we in deze sector de werkelijkheid tegemoet kunnen treden, vraagt, mijn inziens, om een wijziging. Mogelijk laat kwalitatieve systeemdynamiek zien, hoe de aanpak binnen hersengedrag, exemplarisch kan worden voor de wijze waarop de verpleegkunde zich naar de toekomst kan ontwikkelen en positioneren.

Als bestuurslid van de coöperatie zet ik mij in voor een ‘kanteling van de samenleving’. Te beginnen binnen bij mijn eigen vakgroep, maar waar nodig ook op andere terreinen. Daarbij benut ik mijn vakkennis als verpleegkundige en vakdocent, mijn netwerk en mijn motivatie om bij te dragen aan een groter geheel.

Ik kijk graag over de sectorale en disciplinaire grenzen van mijn vakgebied, met het oog op een gezonde, duurzame, holistische en menswaardige praktijkvoering.

Nell Creemers – www.raja-yoga-uden.nl 

 
 

Geboren in 1951, sinds 1990 Raja Yoga docente en altijd nieuwsgierig naar het mysterie achter de waarneembare werkelijkheid. Hoe verhoudt het een zich tot het ander en hoe is dat terug te zien in het leven van alle dag. Het is een uitdaging en een rode draad in mijn leven om veelheid terug te brengen naar de essentie en praktisch toepasbaar te maken.

In 2005 kwam ik tijdens een training, begeleid door Alfons, voor het eerst in contact met Systeem Dynamiek. Wat er voor eenieder die deelnam in korte tijd aan het licht kwam was een ware eyeopener.

Op dat moment is het zaadje geplant voor de workshops ‘Jezelf in Beeld’, vierseizoenenworkshops, die ik onder de bezielende begeleiding van Alfons voor artesS mocht ontwikkelen.

Nu ik Raja Yoga en de Chakra’s in een Systeem Dynamisch model heb vormgegeven probeer ik dit diagram verder uit te werken in een aanvullend document met praktische oefeningen. Bildung heeft dan ook mijn interesse.

De klassenavonden waar ik aan deelneem zijn altijd weer een inspiratiebron!

Christel van Heumen

 

Mijzelf voortdurend blijven scholen en ontwikkelen, daarvoor heb ik mijn thuisbasis gevonden bij Artes Sophiae. Studerend in “het klasje” tracht ik al lerend & onderzoekend mij systeem dynamiek eigen te maken. 

Werkend in een gemeentelijke organisatie grijp ik elke kans aan die zich voordoet om systeem dynamiek voor het voetlicht te brengen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het transitiemodel “burgerparticipatie”

Bij Artes Sophiae heb ik zicht gekregen op mijn missie: “staan” voor de organisatie door samen met artesSgenoten een solide basis te vormen van waaruit we kunnen “gaan” voor een verdere uitrol en implementatie van systeem dynamiek in de wereld. Win-win situaties creëren door samen bruggen te bouwen tussen concrete methodes en systeem dynamische concepten.  

 
Dit alles onder het genoeglijk samenzijn, ieder kijkend naar dat deel van de werkelijkheid waar die goed in is en samen bouwend aan één allround geheel; voor elkaar, door elkaar en met elkaar.

 

Michelle Manders – www.homeopathieinhartenziel.nl

 

Het ‘waarom’ heeft me vanaf mijn kindertijd altijd bezig gehouden. Je zou kunnen zeggen dat ik de verwondering en het ontdekken van de wereld, wat kenmerkend is voor de peuterleeftijd, nooit helemaal meer heb kunnen loslaten.

Via mijn opleiding tot klassiek homeopaat kwam ik in aanraking met systeem dynamiek. Er kwam een hoop kennis voorbij waarvan ik het gevoel had, dit klopt. Systeem dynamiek helpt mij mijn diverse interesses, zoals de yoga, coaching en de homeopathie te kanaliseren tot één geheel. Vooral Bildung heeft mijn aandacht, omdat dit een extra inzicht en kennis geeft van een persoon die verder wil in zijn ontwikkeling.

 
 
 
 

Bart Muis – www.bartmuis.com

 

Vanaf mijn afstuderen als sport, gezondheid & organisatiemanager in 2007 heb ik als ondernemer mij zelf ingezet om organisaties en ondernemers te ondersteunen in het behalen van hun doelen. Altijd zoekend naar de meest kloppende en correcte manier, waardoor alle partijen er beter van werden, zowel mens als natuur.

De werkzaamheden liepen uiteen. Zo heb ik huisstijlen (visitekaartjes, logo’s, slogans, websites, etc) ontworpen, heb ik binnen de HAN onderzoek gedaan naar Zelfsturing en Bildung en heb ik in Zweden bij het RF en SOK de relatie tussen coach en talent onderzocht.

Ik ben een humoristisch, vriendelijk, creatief, ondersteunend en beschouwend mens en draag eenieder een warm hart toe.
Sinds 2011 werk ik binnen artesS verband enerzijds aan mijn eigen ontwikkeling en aan mijn kennen en kunnen betreffende systeemdynamiek en anderzijds geef ik mede vorm aan bouwpatronen (en tekst) te vinden in de bibliotheek. Ook werk ik aan de vormgeving van de website, de nieuwsbrief en de algehele huisstijl.

Ik ondersteun en begeleid artesSgenoten (zoals zij dat ook bij mij doen) in het eigenmaken van systeemdynamiek en neem deel aan verschillende projecten, zoals hersengedrag, bildung en de vormgeving van onze eigen basistraining en opleiding systeemdynamiek.

 
Als stichtingsbestuurslid tracht ik vanuit vogelperspectief, systeemdynamiek en haar toekomst te behartigen.

Alfons Vandeursen – www.demaatschap.nl

 

Ik ben Alfons Vandeursen, geboren 23-05-1948, Tjimahi, Indonesië. Van oorsprong vierledig: kwart Soedanees, kwart Vlaming, kwart Nieder Rheinisch, kwart Gelders. Vandaar dat van jongs multiculti werd gedacht, getuinierd en gegeten. In harmonie met elkaar en met moeder aarde.

Het streven was niet naar verlichting te streven, maar waar mogelijk en van node licht te brengen. Theologie en filosofie gestudeerd en gepraktiseerd in Tilburg en Nijmegen. Me bezig gehouden met het vorm geven aan Bildung in de meest oorspronkelijke betekenis ten behoeve van kinderen basisschool (1976-1999) en studenten hogeschool (1994-2011).

In en vanuit het concept Bildung ontwikkelde ik in de loop der jaren kwalitatieve systeem dynamiek. Al hetgeen in de loop der jaren is ontwikkeld en met vele medewerkers vormgegeven, wordt gepubliceerd op onze website: artes Sophiae.

Zij is leerbaar en downloadbaar voor eenieder die zich wil inzetten voor een paradijselijke toekomst van aarde, plant, dier en mens. Zowel in theorie als praktijk, zie onder andere onze artesS tuinen. Van harte welkom.

Ruben van Deursen

 
 

Artes Sophiae is een kennisinstituut voor systeem dynamisch denken en werken. Centraal staat het ontwikkelen van een beeldmethode om kennis te managen. De kracht van deze methode ligt in het hanteerbaar maken van kennis door de essentie te ´beelden´ in het open systeem model.

Als bestuurslid van Artes Sophiae draag ik zorg voor het oprichten en verder uitbouwen van het kennisinstituut. Ik bewaak hierbij de strategische lijnen en geef advies inzake tactische en praktische zaken.

Door middel van een holistisch inzicht ontstaat overzicht en uitzicht, de basis voor het maken van een beslissing. Het onderzoeken, analyseren en uitwerken van vraagstukken en het creëren van inzicht is mijn uitdaging.

Ik werk vanuit visie: Het geheel is meer dan de som der delen. Lange termijn boven korte termijn. Win-Win situatie (ECO Systeem). Fundamentele aanpak met duurzame gevolgen (zero waste tolerance). Eerst denken, dan doen. Inhoud boven vorm. Vertrouwen, solidariteit en gelijkwaardigheid


Tobias van Deursen

Ik ben een adviserend stichtingsbestuurslid en help met het bewaken van het systeem dynamisch erfgoed. Mijn focus ligt bij het neerzetten van, aan de praktijk aansluitende, diensten en producten.