You Are Currently Here:Home > ArtesS tuinen
ArtesS tuinen2022-01-18T08:56:30+00:00
Foundation‎ > ‎

artes Sophiae tuinen

De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Laten wij ophouden macht te verlenen aan het grootte;
daarentegen dienen wij kracht te durven ontlenen aan het kleine.
Zaadjes voor een wonderlijke oogst, dat ze mogen ontkiemen tot sprankelende initiatieven.
De tuinen van artes Sophiae
 ‘sustainable co-evolution in co-operation’

https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/artess-tuinen/organisation-dynamics-garden-agriculture-organic-farming-society.jpg
In bovenstaande dynagram modelleren we een integraal concept, waarin we vier optieken op tuinlandbouw in beeld willen brengen, conform de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur in relatie tot de vier rijken: mineraal, plant, dier en mens, respectievelijk: de perma-, de bio-, eco- en -dynamische benadering. 
In het artesS concept, inzake een bedrijfsindividualiteit, dienen ze alle vier geharmonieerd te worden tot een wederzijds leven schenkende gemeenschap, waarin alle betrokkenen recht gedaan moet worden om een vruchtbare bodem te kunnen blijven behartigen. Een vruchtbare bodem, waarin alle betrokkenen van bodemleven tot en met planten, dieren en mensen hun wezenlijke bijdrage kunnen inbrengen. 
Dit vraagt goed beheer van de boertuinder, de rentmeester, die zodanig werkt aan een vruchtbare bodem dat het humuscomplex blijvend humaniteit kan voortbrengen. Het moge duidelijk zijn, dat een agro-industriële benadering haar einde nadert, als we geen antwoord vinden op alle door haar veroorzaakte deficiënties, ziekten, plagen en verstoringen. 
De door de mens veroorzaakte verstoringen te lijf gaan met nog meer bio-chemische middelen, als daar zijn fungiciden, pesticiden, herbiciden en insecticiden, vernietigen de biosfeer dermate dat bodemerosie en verwoestijning het gevolg zijn. Het tegendeel van een levende en leven brengende bodem. Uiteindelijk legt de mens in deze ook het loodje want schimmels, virussen en bacteriën zijn, gode zij dank, zoveel slimmer.

De grote vraag, die we moeten oplossen en inlossen is, hoe we weer dag in dag uit, jaar in jaar uit, kunnen werken aan een levende bodem. Door haar weer te voeden met gerevitaliseerde voedingselementen, infusies (aftreksels van geneeskrachtige planten), gepotentieerde verdunningen van onderscheiden middelen en preparaten. Daar zijn we als mens gelukkig al weer een eeuw mee bezig en dat verdient alle aandacht om juist nu ingezet te kunnen worden, teneinde een grootschalige benadering te metamorfoseren tot een kleinschalige benadering. Een benadering waarin het beste van onderscheiden optieken geïntegreerd kan worden.

Werken aan een levende bodem vraagt, naar gelang de vigerende omstandigheden, om een gepaste aanpak, waarin gewerkt kan worden met bodem en klimaat geëigende biotopen, gecombineerde teelten, gewasrotaties, zaai en plant constellaties. Verder kan er gewerkt worden met diverse composteringstechnieken: mulchen, plant- en mest-compostering en geprepareerde hopen. In deze o.a. ook teruggrijpend op de aloude terra preta technieken van de amazone indianen.

Het betreft in dit verband slechts een summiere schets, maar waar we als artesS organisatie ons sterk voor willen maken, is dit ook in de concrete praktijk van alle dag toe te passen. Vandaar, dat we, in de rechter kolom, een kleine indruk willen geven van het reilen en zeilen in de artesS tuinen. Inmiddels zijn we al een halve eeuw bezig, op deze laatste locatie aan de Waszinkweg in Wychen al weer bijna 35 jaar. (zie ook onderstaande foto)
https://sites.google.com/a/artes-sophiae.com/artes-sophiae/over-ons/artess-tuinen/herbal-dynamics-plantcyclus-plantstadia-werkingen-ethers-elementen.jpg

In bovenstaande dynagram modelleren we onze integrale aanpak waarin we trachten de werkingen van de elementen: aarde, water, lucht en vuur te doen verhouden tot de etherkrachten: levens-ether, klank-ether, licht-ether en warmte-ether, mede gebaseerd op de sterrenconstellaties zoals dat door Maria en Matthias Thun zijn uitgewerkt in de jaarlijks uitgebrachte biologisch-dynamische zaai en plant kalender.
In deze werken we met het ritme van de vier seizoenen in de kringloop van het jaar, waarin de aarde evenzeer uit- en inademt. In de kringloop van het jaar onderkennen we de versnellende en stijgende krachten in de lente, die doen verschijnen en uitzetten. Zo ook de vertragende en dalende krachten in de herfst, die doen verdwijnen en krimpen. Deze dynamieken kunnen we ook in de dagcyclus ontwaren.
Afhankelijk van hetgeen we in en aan de plant willen oogsten, worden de zaai data in acht genomen. Zoals in deze de wortel-, blad-, bloem- en vruchtprocessen. Daartoe dient het betreffende element wat daarmee samenhangt door onderscheiden bewerkingen geactiveerd te worden, in deze aarde, water, lucht en vuur. We zien in het dynagram dat het waterproces de bladgewassen ondersteunt, zo vervolgend, het luchtproces de bloemgewassen, het vuurproces de vrucht en zaad gewassen en het aardeproces de wortelgewassen.
Deze specifieke kennis in bovenstaande dynagram, ontlenen we o.a. aan de landbouwcursus van Rudolf Steiner en de daarop gebaseerde biologisch-dynamische landtuinbouw met als hun onderzoekscentrum het Louis Bolk Instituut.
Verder ziet U in onderstaande google maps foto een gedateerde opname, waarin naast het bos het moestuinencomplex ligt en daaronder naar het zuiden het daar aan te leggen en reeds voor een deel aangelegde voedselbos. Te onderscheiden in een intensieve en een extensieve benadering van tuinlandbouw.
Hetgeen in bovenstaande dynagrammen o.a. uitgebeeld en beschreven werd, vindt hier zijn praktische toepassing. Op de webpagina integrale tuinlandbouw vindt U andere modellen waarin we zichtbaar maken hoe we onderscheiden vraagstukken, al onderzoekend in beeld trachten te brengen, middels systeem dynamisch gevalideerde modellen. 

Tips voor tuinders in de stad: 7 aandachtspunten

Bezoek ook: www.kimlagerweij.nl

Reacties
Ga naar de bovenkant