Corporate manners

De auteur Michael J. Gelb beschrijft zeven verschillende gebieden waarbinnen Leonardo’s genialiteit naar voren kwam. De kern van het boek Denken als Leonardo da Vinci gaat over het toepassen van de Zeven Da Vinciaanse Principes:

1. Curiositá – Een nieuwsgierige benadering van het leven en een streven naar permanent leren.

2. Dimostrazione – Een voornemen om kennis te toetsen aan ervaring en een bereidheid om van fouten te leren.

3. Sensazione – De voortdurende verfijning van alle 12 zintuigen als middel om de ervaring te verlevendigen.

4. Sfumato – Een bereidheid om dubbelzinnigheid, paradoxen en onzekerheid te verwelkomen.

5. Arte/Scienza – De ontwikkeling van het evenwicht tussen wetenschap en kunst, logica en logiek, begrip en beeld.

6. Corporalità – Het streven naar gratie, handvaardigheid, conditie en houding.

7. Connesione – De erkenning van het onderlinge verband en de waardering van de onderlinge verbondenheid van alle dingen en verschijnselen. Systeemdynamisch denken.

English

The author Michael J. Gelb describes seven different areas in which Leonardo’s genius came forward. The core of the book Thinking as Leonardo da Vinci is about applying the seven Da Vincian Principles:

1. Curiositá: An inquisitive approach to life and a commitment to permanent learning.

2. Dimostrazione: An intention to test knowledge against experience and a willingness to learn from mistakes.

3. Sensazione: The continual refinement of all 12 senses as a means to enliven the experience.

4. Sfumato: A willingness to welcome ambiguity, paradoxes and uncertainty.

5. Arte/Scienza: The development of the balance between science and art, quantitative logic and qualitative logic, notion and image

6. Corporalità: The pursuit of grace, manual skills, condition and attitude.

7. Connesione: The recognition of the mutual connection and the appreciation of the interconnectedness of all things and phenomena. System dynamical thinking.

Inhoudsopgave