Leefkracht / koopkracht

Leefkracht naast koopkracht

Dit diagram brengt de componenten in beeld die mogelijk leefkracht en koopkracht (of-of as, W-O as) beïnvloeden in relatie tot de mogelijke verhouding tussen werkgever en werknemer (en-en as, N-Z as), alswel de mogelijke wederkerigheid hiervan en zet aan tot denken en onderzoeken van de mogelijke wisselwerking van deze componenten en de balans hierin. Denkend onderzoeken en onderzoekend denken.

Daar waar balans aanwezig is tussen de belangen van de werkgever (N) en de belangen van de werknemer (Z), ontstaat evenwicht in relatie tot leefkracht (W) en koopkracht (O).

Of een werknemer respect (ZW) ervaart vanuit de werkgever en of de werknemer respect heeft voor de werkgever, draagt bij aan de continuïteit (NW) van zowel het bedrijf als andere werknemers. Hier is sprake van wederkerige beïnvloeding die tot uitdrukking komt in de levenskracht van zowel werkgever als werknemer.

Als een werknemer wordt gezien en gehoord als de persoon die hij is en waarvoor hij staat, levert dit een positieve bijdrage aan de manier waarop een werknemer staat voor het werk dat hij binnen het bedrijf verricht. De bedrijfsvoering is hiermee positief gebaat.

Wederzijds respect komt ten goede aan de levenskracht van zowel de werknemers als de organisatie. De mensen vormen de organisatie.

Voor een werkgever is het van belang dat er balans is tussen het bedrijfsrendement, wat zorgt voor de bedrijfscontinuïteit, en het rendement wat ten goede komt aan de werknemer (NO), wat zorgt voor continuïteit in de bedrijfsvoering, de verrichte arbeid door de werknemer.

Voor een werknemer is niet alleen het ontvangen van een (geldelijke/materiële) beloning van waarde. De beloning moet ook kloppen in relatie tot de ontwikkeling van de werknemer. Maar van net zo wezenlijk belang zijn de ontwikkelmogelijkheden (ZO) op werk- en/of persoonlijk gebied. Deze wisselwerking beïnvloedt zowel de koopkracht van het bedrijf als die van de werknemer.

Over de diagonale assen is mogelijk de wisselwerking te denken tussen het geven en ontvangen van respect en het geven en ontvangen van beloning en de wisselwerking tussen de continuïteit in bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden voor zowel de werkgever als de werknemer.

Respectvolle verhoudingen tussen werkgever en werknemer dragen bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering. Hierdoor wordt levenskracht gegenereerd voor zowel bedrijf als medewerker.

De levenskracht van het bedrijf waarborgt een beloningssysteem en met ontwikkelmogelijkheden voor de werkgever en de werknemer, wordt koopkracht gegenereerd voor zowel bedrijf als medewerker.

Beloonde, ontwikkelende, gewaardeerde en continuerende medewerkers zorgen voor het bedrijf. Tevreden medewerkers creëren een tevreden bedrijf en een tevreden bedrijf zorgt voor tevreden klanten.

English

Living power besides purchasing power

This diagram images the components that may influence the living power and purchasing power (or-or axis, W-E axis) in relation to the possible relationship between employer and employee (and-and axis, N-S axis), as well as the possible reciprocity of this. To think and investigate the possible interaction of these components and the balance between them. Thinking by research and research by thinking.

Where there is balance between the interests of the employer (N) and the interests of the employee (S), equilibrium is created in relation to living power (W) and purchasing power (E).

If an employee experiences respect (SW) from the employer or the employee has respect for the employer, the continuity (NW) of the company and other employees is positively influenced. Here is reciprocal influence that is reflected in the living power of both employer and employee.

If an employee is seen and heard in the person he is and what he stands for, this will have a positive effect on the way an employee represents the work he does within the company. The business processes will positively benefit.

Mutual respect benefits the living power of both employees and the organization. The people form the organization.

For an employer, it is important that there is a balance between the business

return, which ensures the business continuity, and the return that benefits the

employee (NE), which ensures continuity in the business operations, the work

done by the employee.

For an employee, not only the payment of a (monetary / material) reward is of value, but equally the space for development opportunities (SE) in work and / or personal areas are important. The payment of a reward has to be in proportion with the already state of development of the employee.

This interaction between reward and development influences both the purchasing power of the company and that of the employee.

About the diagonal axes it is possible to think of the interaction between giving and receiving respect and giving and receiving rewards and the interaction between continuity in business processes and development possibilities for the employee. The development of the employee should not be excluded from the processes.

Respectful relationships between employer and employee contribute to the continuity of business processes. As a result, living power is generated for both company and employee.

The living power of the company guarantees a reward system and with development possibilities for the employer and employee purchasing power is generated for both company and employees.

Rewarded, developed, valued and continues employees take care of the company. Satisfied employees create a satisfied company and a satisfied company ensures satisfied customers.

Jaap Smit CNV puts living power next to purchasing power. To be able to direct ones own life and work.

Inhoudsopgave