Chinese medicine

Chinese geneeskunde.

Als je hedendaags Chinese geneeskunde studeert is het niet gebruikelijk dat je leert werken met visueel uitgewerkte diagrammen en of dynagrammen. zie voor de uitleg onder vernoemde kopjes op deze website.

Hier kort samengevat, gezien het procesmatige en dynamisch energetische karakter van de Chinese geneeskunst hebben we gemeend daartoe de dynagrammen te nutten als bouwpatroon. Het dynagram als bouwpatroon is namelijk meer (dan met een diagram) geëigend om dynamische processen en inhouden in de tijd systeem dynamisch te kunnen uitwerken. We werden daartoe geïnspireerd aangezien de aloude bronnen met betrekking tot de Chinese geneeskunst wel degelijk werkten met visuele diagrammen, in deze de Fu Hsi en de King Wen cyclus.

De Chinese geneeskunst is geheel en al ingebed in een kwalitatieve beeld systematiek, een aloud vermogen dat in de omslag naar een ontologisch paradigma grotendeels verloren is geraakt. Niettemin meenden we voldoende grond te vinden om dat hier weer in beeld te brengen en wel conform de regels van het grondpatroon, zoals we dat al doende op onze zoektocht hebben uitgekristalliseerd, evenwel analoog te verstaan aan de ordening van het beeldpatroon zoals dat is vastgelegd in de King Wen cyclus.

Al studerend en onderzoekend kwamen we er steeds meer achter hoe dit grondpatroon alle door Maciocia ingebrachte noties m.b.t. de grondslagen van de Chinese geneeskunst beeldmatig wist te herhuisvesten. En wel in een grondpatroon waarin de aloude regels van het mythische paradigma van toepassing zijn, in deze: Alles hangt met alles samen; zo boven zo onder, zo binnen zo buiten; elk deel weerspiegelt het geheel; het geheel is meer dan de som der delen.

Op basis van het dynagram als bouwpatroon, gebaseerd op de regels van het grondpatroon, uitgewerkt in het Sophiaboek, zie aldaar, konden we alle TCM gerelateerde orgaan dynamieken en hun specificaties pars pro toto uitwerken in vele vele analoog te lezen dynagrammen.

Voorts ontdekten we dat deze orgaan dynamieken zeer wel systeem dynamisch compatible uit te werken zijn met de door Rudolf Steiner uitgewerkte wezensleden, zie aldaar in dynagrammen / human dynamics / Wesensglieder.

Gezien het enorme erfgoed m.b.t. de Chinese geneeskunst hebben we gemeend ons te moeten beperken tot de yin organen, aangezien we hopen dat beter onderlegde TCM professionals dat t.z.t. verder kunnen oppakken. In onze praktijk is gebleken dat werkend met TCM opgeleide professionals dat niet zo maar vanzelfsprekend is.

Sommigen weten begripslogisch precies hoe te werk te gaan, hun kennis puttend uit de betreffende grondslagen, tot op de bladzijde en regel nauwkeurig terug te vinden noties. Zij konden met onze TCM dynagrammen geheel en al niet uit de voeten, met name, aangezien je niet alles op 1 A4tje in beeld kan brengen, je zeer wel de analoge regels moet kennen om recursief te kunnen denken en werken. Zij echter werkten heel duidelijk discursief, zeer wel ook met de nodige resultaten.

We kwamen echter ook beeldlogisch competente TCM professionals tegen, die ogenblikkelijk de analoge verbanden konden verstaan en begrijpen en zeer wel wisten aan te vullen met hun kennis. Inmiddels is duidelijk geworden dat we grofweg te maken kunnen hebben met begripsdenkers en of beelddenkers. Met dat onderscheid is niets mis, mits we zien, dat elke mens over beide vermogens kan beschikken, zij het meer of minder. Ons doel is echter om systeem dynamisch gezien zowel begrip als beeld met elkaar in verband te brengen en wel zo dat we zowel intra-disciplinaire als inter-disciplinaire verbanden kunnen opsporen om zowel analytisch als synthetisch te werk te kunnen gaan.

Doel van deze systeem dynamische aanpak is om zowel de kwantitatief georiënteerde wetenschap als de kwalitatief georiënteerde wetenschap een brug en een werktuig te kunnen aanreiken. Doel van artesS is in deze om kennis integratie mogelijk te maken. En zeer wel om de brug tussen zgn. reguliere medische praktijken en zgn. alternatieve praktijken te kunnen slaan. Gezien de toenemende kennis en kunst in het complexe domein inzake ziekte en gezondheid, zieke en arts lijkt het ons van groot belang deze synthetische weg enigszins vorm te geven.

Dat vraagt nog zoveel meer werk dan U hier kunt vinden, maar gezien de enorme complexiteit vraagt het jaren van arbeid om dat geheel en al voor het voetlicht te kunnen brengen. Vandaar dat we ons in deze moesten beperken tot het uitwerken van de Yin organen, in de hoop hiermee al een weg aan het licht gebracht te hebben, die verder bewandelt wil worden door diegenen die zeer wel de noodzaak ondervinden integratief te moeten gaan werken, teneinde het complexe fenomeen van zieke en ziekte nader in beeld te kunnen brengen. Voor hen staan de komende pagina's vrij ter beschikking, teneinde dit niet alleen voort te kunnen zetten, als wel ook in alle opzichten te kunnen vervolledigen, met dank aan alle voortzetters en doorzetters.

Inhoudsopgave