Symboliek van het logo

In wit de Stichting:

 
In het centrum van het logo staat het symbool van de kosmische boom.

 
Symbool kosmische boom.
De kosmische boom (axis mundi) betekent kosmische as, wereld as, wereld pilaar en navel van de wereld. In de mythologie verbeeldt de kosmische boom een verbinding tussen hemel en aarde en vormt het midden waar de 4 kompasrichtingen elkaar ontmoeten. Het midden waar in alles verdwijnt en van waar uit alles verschijnt. Meer lezen op Wikipedia, klik 
hier

De bovenzijde van het logo verhoudt zich tot de hemel zijde (zuid). De lijnen zijn dunner, leger, met veel open gaten. Het symboliseert onbegrensdheid, openheid en ijlheid.

 
De onderzijde van het logo verhoudt zich tot de aarde (noord). De lijnen zijn dikker, voller, gesloten en afgrenzend. Het symboliseert begrensdheid, geslotenheid en densiteit.

 

In de polaire dynamiek van Hemel en Aarde zien we een veel voorkomende wisselwerking. Vanuit het een kan het andere ontstaan en visa versa.

In de besloten volte ontstaat leegte, een holte ( het open holletje onder de stam).
De leegte in de volte geeft de mogelijkheid tot ontvangen.

In de open leegte ontstaat volte, een bolte, (van uit het zuid punt ontspringt een veer).
De volte in de leegte geeft de mogelijkheid tot geven.

Symbool holte.
Vrouw Holle, godin van leven en dood in de aarde. De aarde, het dienstbaar zijn en zorgdragen aan. Aan de aarde zelf, de natuur, middels de dagelijkse aardse werkzaamheden. Dienstbaar zijn aan de aarde maakt vruchtbaar en wordt rijkelijk beloond.

Symbool bolte.
Daar waar de aarde naar de hemel rijkt ontstaat een bolte, een heuvel, een berg. Van uit deze hoogte ontstaat de mogelijkheid de aarde te overzien van uit het contact met het hogere.

 

Symbool veer.
De veer symboliseert het vermogen om tussen hemel en aarde te bewegen.
De veer (als beeld) van de waarheid om de ziel te wegen: de ziel met een verlicht hart, lichter dan die veer, komt in het hiernamaals. Ze geeft de mate aan van zuiverheid, onschuld, lichtheid, verlichting, goddelijkheid (Egypte, Osiris).
De veer, als communicatie middel met de heilige geest, om de hemelse wijsheid uit te drukken. Wijsheid, vooruitgang, verhoogt bewustzijn, gebed (inheemse noord Amerikanen).

 

Het bladerdek van de boom is vereenvoudigd weergegeven in de vorm van een bloem. De 3 ongedifferentieerde bladeren met de stam (ver)wijzen naar de 4 windstreken. De stam wijst richting het Noorden, het linker blad richting het Oosten, het bovenste blad richting het Zuiden en het rechter blad richting het Westen. 

Symbool de bloem.
De bloem staat voor bloei, levensvreugde, jeugd, schoonheid, goede smaak en kunstzinnigheid.
Beeld van levenskracht en vergankelijkheid. Beeld voor Christus (verrijzenis uit de dood) en Maria (zuivere bloem). Zinnebeeld van sterrenkracht, de zon, de aarde en het middelpunt (zoals de lotus).

De 4 windstreken zijn belangrijke ijkpunten binnen het systeem dynamisch model.
Behalve de letterlijke betekenis van de 4 windstreken hebben ze ook een figuurlijke betekenis, dat tot leven komt door middel van analogieën.

 

windstreken

Secundaire kwaliteiten

(waarneembaar)

Seizoenen dagdelen
Oost droog lente ochtend
Zuid warm zomer middag
West nat herfst avond
Noord koud winter nacht
Zo zien we in het diagram het noorden bovenaan staan, zoals we dat kennen van kaarten. Meer gerelateerd aan posities in de ruimte. Het noorden wordt analoog verbonden met koude en een concentrische dynamiek.
Het zuiden wordt analoog verbonden met warmte en een discentrische dynamiek.
Ruimte maakt route mogelijk. Het oosten als begin punt met 2 bewegingen (die elkaars tegendeel vormen), via het noorden de antipathische route en via het zuiden de sympathische route, die in het westen elkaar ontmoeten (als tegenstellingen).

In tegenstelling tot het diagram situeren we het noorden in het dynagram onderaan. Het dynagram is meer gerelateerd aan processen in de tijd. 12 uur in de middag is het warm en staat de zon hoog aan de hemel. 00:00 in de nacht is het koud en de zon alleen zichtbaar via de spiegeling van de maan. De warmte overdag wordt analoog verbonden met het zuiden (een discentrische dynamiek). De koude in de nacht wordt analoog verbonden met het noorden (een concentrische dynamiek).
Het oosten als begin en als eindpunt, van geboorte en wedergeboorte (transmutatie), het stijgende, de opkomst van de zon (en maan), de ochtend. Het westen als moment van omvorming, transformatie, het dalende, de neergaande zon (en maan), de avond.
Het logo is opgebouwd vanuit de dynagram posities.

De lijn tussen noordpunt en zuidpunt vormt een verticale as. De verticale as representeert een insluitende, polaire dynamiek, die we duiden als een en-en verhouding. De verticale as karakteriseert de ruimte als een tegelijkertijd. Hemel en aarde vormen samen een midden.

De lijn tussen oostpunt en westpunt vormt een horizontale as, De horizontale as representeert een uitsluitende, duale dynamiek, die we duiden als een of-of verhouding. De horizontale as karakteriseert de tijd als een na-elkaar. Zon en Maan vormen samen de dynamiek tussen ontwikkeling en inwikkeling.

De verticale as en de horizontale as vormen tesamen een substantieel kruis, waarop de inhouden statisch gepositioneerd worden, evenwel symboliseert het substantiële kruis ook de mogelijkheid tot beweging.

Symbool substantieel kruis, rechtopstaand kruis.
Het kruis symboliseert de werkelijkheid waarin de mens tot gestalte komt in de verticale dimensie (ruggengraat) en op zijn beurt weer gestalte geeft aan de werkelijkheid in de horizontale dimensie (ledematen).

In de bloem zijn twee ‘halve cirkels’ zichtbaar, die met hun gesloten zijden tegen elkaar komen in het midden en met hun open zijden naar boven en beneden zijn gericht. Ze verwijzen naar de taken die ons te doen staan richting de hemel en de aarde. De bovenste symboliseert een schaal, de hemel dient ontvangen te worden. De onderste symboliseert een paraplu, de aarde dient gehoed te worden.

Symbool schaal.
De schaal vertegenwoordigt dezelfde symboliek als de beker, de graal of de maansikkel. Het is een vrouwelijk vruchtbaarheidssymbool in de vorm van de schaalvormige baarmoeder. Ze symboliseert het ontvangende principe waarin hemelse/mannelijke krachten kunnen indalen.

Symbool paraplu.
De paraplu is een mannelijk symbool en staat voor afweer en veiligheid, het onder je hoede nemen van alles wat broos en teer is (ontluikend leven). Hij biedt bescherming aan het vrouwelijke/aardse dat in alle rust en geborgenheid kan groeien/stijgen.

De 4 gedifferentieerde bladeren en de daarbij horende kwadranten zijn gevormd naar de 4 primaire kwaliteiten, ook wel de klassieke elementen. Ze zijn onwaarneembaar, de dynamiek en werking is niet zichtbaar, slechts het resultaat wordt zichtbaar.

Het oude Griekse woord voor element (stoicheion, van stoicheo/verdelen) betekende “kleinste divisie” (van een zonnewijzer). Het begrip element staat ook voor de niet waarneembare dynamieken die achtereenvolgens benoemd worden als aarde, water, lucht en vuur. Veel wereld beschouwingen veronderstelden een set van klassieke elementen die de eenvoudigste essentiële onderdelen(stoicheion) en principes(dynamieken) weerspiegelen waaruit iets bestaat of waarop de grondwetten en fundamentele krachten berusten.
Meestal verwijzen de klassieke elementen naar oude waarnemingen geïnspireerd door natuurlijke dynamieken zoals diverse aggregatie toestanden in de materie.

In het logo zien we de klassieke elementen. Voor een goed begrip van de elementen is het van belang te weten dat ze verschillende analoge verbanden uitbeelden. Zo ontstaan mogelijke betekenissen, bijvoorbeeld: aarde analoog aan het vaste, water analoog aan vloeistof, lucht analoog aan gas en vuur analoog aan plasma.

Meer lezen op Wikipedia, klik hier

Elementen de 4 rijken wezensleden archetypen lichaamssappen planten stoffen aggregatie toestanden
Vuur mensenrijk Ik-organisatie cholericus gele gal bitterstoffen plasma
Lucht dierenrijk astraal lichaam sanguinicus bloed etherische oliën gas
Water plantenrijk ether-lichaam flegmaticus slijm slijmstoffen vloeibaar
Aarde

mineralen

rijk

fysiek lichaam melancholicus zwarte gal looistoffen vast

In het logo uitgebeeld in de 4 kwadranten:

Vuur element en warmte ether.
Ze worden uitgebeeld door middel van opstijgende vlammen. De stralen symboliseren de uitdijende warmte en het licht van het vuur. De stralen komen door de omtrek van het witte logo heen. De omtrek van het witte logo is daar open en onbegrensd.

Symbool vuurtongen:
Het symboliseert de Heilige Geest (het ontvangen van), het vermogen om te zien en te voorspellen. De geestdrift en de Ik organisatie.

Lucht element en licht ether.
Ze worden door middel van de veer en de vogels die de veer vormen uitgebeeld. Verder is er veel lege ruimte gehouden en heeft dit kwadrant onbegrensde delen. In de rug van de veer en in de nerven van het blad vinden we de strakke lijnen van de licht-ether terug.

Symbool vogel:
De vogel staat voor ziel (o.a. Egyptenaren en christendom), spiritualiteit, vrijheid, vrede, boodschappers van het goddelijke, middelaars tussen goden en mensen. Bezielde wezens bezitten het vermogen zich vrij te bewegen om zich voort te planten. ‘Vogelen’ krijgt in dit verband een seksuele betekenis.

Water element en klank ether.
Ze worden door middel van de golf en de stralen van de maan uitgebeeld. De golf vormt in haar dynamiek een halve boog waar de krachten van de klank ether kunnen indalen. De stralen van de maan symboliseren de krachten die via het water indalen in alles wat leeft.


Symbool golf.
Golf staat voor dynamiek, flexibiliteit, mobiliteit, ritme. Krachten die inwerken en uitwerken, mythisch en ontologisch, onzichtbaar en zichtbaar. Golven duiden op voortdurende (stromende), onophoudelijke bewegingen, veranderingen; niets is blijvend en alles gaat voorbij (Panta Rhei).

Aarde element en levensether.
Ze worden door middel van minerale kristallijnen en de gesloten boog uitgebeeld. In het centrum van deze gesloten boog ontspringt het nieuwe leven in en uit de materie.

Symbool mineraal.
Het minerale staat in de alchemie voor spirituele beproeving en zuivering. Door o.a. Grieken en Arabieren werden aan edelstenen en mineralen praktische geneeskrachtige en spirituele eigenschappen toegekend. Edelstenen werden door Egyptenaren gebruikt om overledenen te beschermen in het hiernamaals.

Symbool kristal.
Het kristal staat voor licht en visioenen. Kristal symboliseert het onlichamelijke (het leven) in het lichamelijke (het fysieke). In de tijd van Shakespeare, zagen mensen het kristal als de ultieme synthese van de 4 elementen. Wegens zijn helderheid werd het later voor mensen symbool voor zuiverheid, onschuld en maagdelijkheid.


Het aarde kwadrant en het lucht kwadrant vormen samen een diagonale as. Deze diagonale as karakteriseert de ruimte als een na-elkaar, een of-of betrekking, een dualiteit. Deze diagonale as symboliseert de Ik-as, c.q. de ik-functie, die de mogelijkheid geeft om de ruimte te exploreren doordat het ik zich kan afgrenzen. Deze as wordt grafisch gestreept weergegeven in de …grammen.

Het water kwadrant en het vuur kwadrant vormen samen een diagonale as. Deze diagonale as karakteriseert de tijd als een tegelijkertijd, een en-en betrekking, een polariteit. Deze diagonale as symboliseert de Zelf-as, c.q. de zelf-functie, die de mogelijkheid geeft om de tijd te exploreren doordat het zelf zich kan verbinden. Deze as wordt grafisch gegolfd weergegeven in de …grammen.

Deze twee diagonale assen vormen samen het Andreas kruis, waarop het proces dynamisch uitgebeeld wordt, evenwel symboliseert het Andreas kruis ook de mogelijkheid om te blijven staan.

Symbool Andreas kruis, liggend kruis.
Het Andreas kruis symboliseert de mogelijkheid van de mens om de dynamiek tussen hemel en aarde, mannelijke en vrouwelijke, geest en lichaam te integreren en tot stand te brengen in de werkelijkheid.

De Zon staat aan de oostzijde gerelateerd aan vuur en aarde. Respectievelijk het vuurkwadrant, als bron van alle warmte op aarde, direct via haar straling en indirect via alle opgeslagen zonne-energie. Het aardekwadrant voor zover de zonnestralen hun warmte afgeven in contact met minerale afgrenzingen.

De Maan staat aan de westzijde gerelateerd aan water en lucht. Respectievelijk het waterkwadrant voor zover ze inwerkt op al het leven. Het luchtkwadrant van wege haar werking in de dynamiek van het bezielde leven.

In het midden zijn er 3 kleine bladeren; ze symboliseren een 3 ledigheid die op verschillende manieren zich dynamisch tot elkaar kunnen verhouden, we noemen hier enkele voorbeelden.
· In de verticaal (hoofd, borst, buik).
· In de horizontaal (toekomst, hier en nu, verleden)
· In het centrum een driehoeks verhouding in de ruimte 3×2 of 3×4, (rozenkrans/hologram).
· Aan de periferie een cyclus 4×3 (3 maanden per seizoen).

De 3 ledigheid komt meerdere keren terug in het symbool. Het spel van 3 en 4 symboliseert de dynamiek tussen geest en stof, hemel en aarde, het actieve en het passieve, het mannelijke en het vrouwelijke.
· De 3 ‘gaten’ in de omtrek van de zon en de 4 stralen in het vuur kwadrant.
· De 3 verdikte kleine losse streepjes in de omtrek van het witte logo en de 4 vlammentongen in het vuur kwadrant.
· De 4 vogels van de veer in het lucht kwadrant gaan over in de 3 nerven in het blad. Van buiten naar binnen stromende krachten.
· De 4 stralen waarmee de maan zich verhoudt tot de golf in het water kwadrant vormt tegelijkertijd een 3 ledige instroming van krachten.
· De 3 nerven van het blad in het aarde kwadrant lopen uit in 4 kristalvormen. Van binnen naar buiten stromende krachten.

Als mens dien je jezelf te verhouden tot de onderscheiden krachten: de 4 windstreken, hemel en aarde, zon en maan.

Symbool zon en maan.
Zon en maan zijn 2 oersymbolen, 2 grote krachten.

Zon Maan
Liefde Wijsheid
Christus Sophia (Maria, Isis)
Vader Moeder
Mannelijke Vrouwelijke
Yang Yin
Het nieuwe Het oude

 

In kleur de coöperatie:

In de kern komen de 2 grote oer symbolen, de zon en de maan bij elkaar. De maan omhult de zon open en los, ze zijn in vrijheid verbonden met elkaar. Hun samen werking maakt ze sterker ook daar waar ze op zich zelf staan. Het nieuwe en het oude, het mannelijke en het vrouwelijk, de liefde en de wijsheid.

De lichtstralen van de zon en maan vormen een kleuren waaier of wiel. Deze kleuren zijn gevormd door de posities van de sterrenbeelden in de dierenriem. De dierenriem en de geestelijke hiërarchieën

Symbool waaier:
Het centrum als geboorte punt van uitlopende, zich verwijdende dynamieken, die op onderscheiden wijzen met elkaar, achtereenvolgens en tegelijkertijd een nieuwe werkelijkheid scheppen.

Symbool wiel:
In het wiel komen de verschillende spaken samen in de centrale as of naaf om de dynamiek van alle werkelijkheid te verankeren. De centrale naaf vormt het midden analoog aan de metafoor van een ‘onbewogen beweger’.
Het wiel symboliseert het menselijk bestaan als een rond draaiend gebeuren om te ontstijgen aan het wisselvallige, onberekenbare en onbestendige levenslot.
Het staat voor een cyclische tijdsopvatting van dood en wedergeboorte (India).
In het boeddhisme genoemd ‘Wiel van de Leer”, karma en dharma, leer van Boeddha. Het wiel van waarheid en ontwikkeling, die niet meer stil gezet kan worden. De waarheid zal altijd door steeds meer mensen verder ontwikkeld worden. De acht spaken van het wiel symboliseren het achtvoudig pad. Iedereen moet echter zelf op pad gaan, niemand kan je de waarheid geven. Je moet de ‘vier’ edele waarheden zelf ontdekken.

De westerse dieren riem.
Het idee waarin de 4 elementen analogisch verbonden worden met de 4 lichaamssappen, de 4 archetypen, staat in samenhang met het idee waarin de 12 sterrenbeelden (met corresponderende planeten) invloed hebben op lichaam (organen), ziel en geest. Uit al deze voorafgaande dynamieken spruiten de gebeurtenissen voort waartoe de mens zich dient te verhouden.

De mens als product en producent van het universum. Samen vormen ze 1 geheel die op een nieuwe wijze zich tot elkaar dienen te verhouden. Het zijn opzichzelf staande wezens, die ieder op hun eigen wijze in verbinding staan met al wat hen omgeeft.

Kleur Element Sterrenbeelden
Rood vuur

ram, (met het hoofd richting onze vader)

leeuw

boogschutter

Geel lucht

Tweeling

weegschaal, (met de buik richting onze moeder)

waterman

Blauw water

kreeft, (met de borst richting de hemel)

schorpioen

vissen

groen aarde

Stier

maagd

steenbok, (met de knieën op de aarde)


Vanuit wijsheid en liefde handelend, dynamisch uitstromend tot aan de periferie. In eigen functionaliteit, deels met betrekking tot de interne onderlinge samenwerking tussen Stichting en Coöperatie (creatief en flexibel) en deels in relatie tot de externe onderlinge samenwerking tussen mens en werkelijkheid, daaraan dienstbaar te worden (efficiënt en effectief).

Tussen de kleuren vinden we het ongekleurde licht wat staat voor transparantie.
Transparantie van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.

‘Je zult het leven kennen en door het leven erkend worden, naar de mate waarin je transparant wordt. Dit is naar de maat van je vermogen om te verdwijnen als doel en te verschijnen als middel.’ Dag Hammerskjold.

Stichting en Coöperatie logo samen als 1

Coöperatie-logo als omhulling van het stichtingslogo geeft een thuis en een smidse aan de idealen van de stichting. Stichtingslogo als midden van het coöperatie-logo geeft richting en sturing aan het coöperatieve samenwerkingsverband.

Samen.
Samen met elkaar, door elkaar en voor elkaar.