Werk aan de winkel

Wellicht loop je ergens tegenaan, heb je een uitdaging en of een probleem en ervaar je een herhaling van dit probleem? En ben je nu op zoek naar jouw oplossing?

Deze training schept een ruimte waarin jij centraal staat. Jij staat centraal met jouw eigen bijzondere context. Jouw vraag wordt onderzocht.

Samen vinden we in 12 dagdelen jouw oplossing en leer je een aantal tools hanteren voor de rest van je leven.

Deze training faciliteert het leren managen van jouw zelf in elke situatie.

Klaar voor de volgende uitdaging.

 In 12 dagdelen leer je

– vertrouwen op je gevoel
– jezelf managen en sturen
– je eigen problematiek en of vraagstukken onderzoeken
– rationeel je eigen casus helder aan het licht brengen
 
– een praktische onderzoeksmethode
– één van de moeilijkste dingen, namelijk: vragen stellen
 
– verschillende modellen om je onderzoek te ondersteunen
– verschillende optieken gerelateerd aan je eigen casus
– beeld en begrip te koppelen

 Het is tijd

– ik wil helder leren denken

– ik wil leren door te doen
– ik wil met mezelf aan de slag
– ik wil inzicht in mijn eigen dynamiek
– ik wil het magische leren zien in het alledaagse
– ik wil denken met mijn gevoel
– ik wil leren hoe ik leer

– ik wil mijn problemen aanpakken

 Als jij wilt, dan geven wij je de mogelijkheid

Wij organiseren trainingen waarin jij met je eigen casus of vraagstuk aan de slag gaat en waarin wij jou begeleiden in het doen van onderzoek en het vinden van antwoorden.

 

De kern van deze training is het leren gebruiken van al jouw talenten, het vinden van jouw leerstijl. Deze training faciliteert het leren managen van jouw zelf in elke situatie.

 Contact

Mail: Bart Muis
Bel: 06 48 68 38 06

 Training 

Deze training is op aanvraag 

 Locatie

Op eigen locatie of in omgeving Nijmegen

 Investering

Particulier:

75 euro per dagdeel p.p.

Zakelijk
250 euro per dagdeel p.p. incl. BTW

 Download

Flyer.jpg

Tekst en uitleg aangaande training “Werk aan de Winkel”
Doel van de training:

Het doel van de training is dat je zicht krijgt op drie basale vermogens in ieder van ons, te weten: willen, voelen en denken.

Het kan gebeuren dat deze drie vermogens met elkaar overhoop liggen. Je wilt iets, maar het voelt niet goed. Je voelt iets, maar het denken negeert dat. Je bedenkt iets, maar het komt niet uit je handen en in vele andere combinaties. Bedenk zelf een aantal combinaties. Dat lijkt makkelijk, maar is complexer dan je denkt, spreekwoordelijk De Winkel van Sinkel.

Vandaar dat we in deze training heel praktisch aan de slag gaan met een door jezelf ingebrachte persoonlijke casus om bijvoorbeeld te achterhalen: wat denk je nu? hoe voelt het? Waarom wil je iets? en wie denkt nu wat te willen? Vul zelf maar aan wat jij zoekt of waar je tegen aan loopt en bij ons leer je hoe je dat kan onderzoeken, zodat je beter zicht op jezelf krijgt.

Onderzoeken is bij ons een vorm van leren en wel learning by doing. Om dit leerproces stap voor stap te kunnen structuren werken wij systeem dynamisch. Dat houdt in dat je alle aspecten van zo een leerproces systematisch in de gaten houdt waardoor je bijvoorbeeld helder en duidelijk leert denken. Je gevoelens ordelijk en rationeel aan het licht kan brengen. Hetgeen je wilt stapsgewijs kunt realiseren. Dus als er werk aan de winkel is, dan ben je bij ons aan het goede adres.

De opzet van de training:
De kern van deze training is dat jij je bewust wordt van deze drie (denken, voelen en willen) basale vermogens, dat jij je bewust wordt van het veld waarin jij op dit moment verkeert en hoe jij op jouw persoonlijke leerwijze hiermee leert omgaan.

Jezelf stapsgewijs leren managen in jouw actuele veld: op het werk, thuis, binnen het gezin, in een team, in het huishouden, met solliciteren, et cetera.

Deze training richt zich dus op de gehele mens, op het denken, voelen en willen. Door middel van praktische opdrachten, theoretische onderbouwing en de begeleiding van het onderzoeksproces krijgen jullie zicht op je eigen dynamieken. Je mag je eigen casus inbrengen, deze wordt op systeem dynamische wijze onderzocht en uiteindelijk kun je jezelf beter leren handelen. Elke casus, die je inbrengt, is goed om je eigen dynamieken op te sporen; in elke casus weerspiegelt zich namelijk de gehele persoonlijkheid. Pars pro toto: elk deel representeert het geheel.

Enkele voorbeelden van een door jou in te brengen casus:

– ik heb een hekel aan de afwas…
– altijd als mijn leidinggevende binnenkomt ben ik zenuwachtig…
– mijn team moet een bepaalde richting op…
– hoe richt ik een verandertraject in…
– mijn kind en ik komen niet door één deur…
– hoe overtuig ik mijn leidinggevende om een bepaalde zaak aan te pakken…

In de training gaan we plenair, in tweetallen en afzonderlijk aan de slag met de casussen.

Aan de orde zal komen in welke vier grote onderzoekstappen (open dating, axial dating, conceptual dating en functional dating) wij te werk gaan, dit wordt in de training verder uitgelegd. Er wordt zorgvuldig aandacht besteed aan hoe ieder dat op zijn of haar wijze kan leren hanteren. Qua onderzoek wordt er bijvoorbeeld gekeken naar zowel de bevrager, de soort van vragen als de ondervraagde. Qua interventietechniek wordt er gekeken naar welke vragen er worden gesteld; vanuit welke optiek, vooronderstelling, gedachten de bevrager vertrekt. En qua modellen wordt per casus bekeken welke relevant zijn. Alle eventueel te benutten modellen staan online in de bibliotheek zodat je je huiswerk kunt voorbereiden of nakijken.
Het denkwerk achter de training:

De training is volledig systeem dynamisch ingericht. Systeemdynamiek plaatst alles wat er is in een “veld”. Jij en je partner, een organisatie, een tuin, een sollicitatiegesprek, een ziekte, de financiën, het managen van een team, alles is een veld. Maar wat is nu exact een veld?

Het unieke van artes sophiae is dat we mogelijke velden systeemdynamisch in kaart gebracht hebben. We hebben verschillende soorten veldjes ontwikkeld, waaronder diagrammen en dynagrammen.

Een diagram is een ruimtelijk geordend veld. Een voorbeeld hiervan is de PDCA cirkel van Deming. Deze staat voor Plan, Do, Check en Act en wordt in het bedrijfsleven gebruikt als een continue verbetercyclus. Diagrammen geven te denken. Vragen als wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom kunnen nieuwe zichten geven in het betreffende veld. Een diagram is antropomorf, dat wil zeggen op de mens gelijkend. We zetten dan ook altijd hoofd boven, buik onder en borst links in het midden.

Een dynagram is een in de tijd geordend veld en geeft een gedachtegang weer. Een bekende is de ochtend, middag, avond en middernacht cyclus. Dit proces in de tijd wordt in het dynagram afgebeeld als een cyclus. De ochtend komt elke keer weer terug, maar is toch niet meer dezelfde ochtend. Een ander voorbeeld hiervan is de cyclus van de seizoenen door het jaar heen, waarin bijvoorbeeld planten groeien, bloeien, vrucht dragen en zaad vormen. Het wonderlijke van een dynagram is dat zowel de dag als het jaar een analoge cyclus laten zien. Dit kan je dan ook toepassen op de levensloop van een mens of organisatie of het opzetten en vormgeven van een project.

Een diagram kunnen we bekijken en in een dynagram staan we zelf in het proces. We hebben nog meer grammetjes zoals duogrammen, dictogrammen en hologrammen, maar dit is voor nu een stap te ver. Een duogram is bijvoorbeeld een manier om een diagram in het midden te plaatsen en daaromheen een dynagram. Bij gevolg kunnen we de ruimte in het midden zetten en kijken wat de tijd voor een invloed heeft op de ruimte en vice versa. De rest is voor als je verder wilt studeren binnen artes sophiae en de opleiding systeemdynamiek kiest.
Zowel het diagram als het dynagram bestaan uit posities en betrekkingen. Elke positie en elke betrekking heeft onderliggende dynamieken en/of regels. We plaatsen dus niet zomaar het hoofd boven of de ochtend op het oosten. Belangrijke dynamieken zijn sympathie (meebewegend) en antipathie (tegenbewegend), tegendeel en tegenstelling, concentrisch en discentrisch, autonomie en heteronomie. Deze dynamieken hebben vaste locaties of gebieden in de dia- en dynagrammen.

Bijvoorbeeld antipathie loopt van oost via noord naar west en sympathie loopt van oost via zuid naar west. In west komen antipathie en sympathie elkaar tegen. Dit kan voor spanning zorgen. Eenzelfde spanning die veel in de wereld bestaat tussen theorie en praktijk, tussen managers en medewerkers, tussen het ontologische paradigma en het mythische paradigma.

Dit laatste willen wij even kort toelichten. Filosoof C. van Peursen schrijft hierover in zijn boek Cultuur in stroomversnelling. Hij introduceert drie cultuurstrategieën: het mythische, het ontologische en het functionele paradigma.

Vroeger en ook nu nog in bepaalde landen of binnen bepaalde volkeren werd/wordt er geleefd vanuit het mythische paradigma. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Dajaks (Borneo): Zonder telefoons, zonder GPS, zeggen ze: Kom, we reizen naar onze familie die ergens 500 km verderop leeft en beginnen aan de reis. Na vele omzwervingen en weken lopen en jagen besluiten ze: we maken vuur en we bereiden het feestmaal, de familie is namelijk in de buurt! En inderdaad de familie komt wanneer de maaltijd bijna klaar is.

Voor de ontologische mens is dit onbegrijpelijk. Hij heeft zijn leven op een andere manier ingericht en heeft middels zijn denken een heel ander instrumentarium ontwikkeld. Om dit mogelijk te maken richt de moderne wetenschap zich op hetgeen te meten en te weten valt. Vandaar dat het op zoek gaat naar concrete feiten en stoffen, zodat hij concrete instrumenten (voertuigen of machines) kan ontwikkelen om zijn familie te bellen, met de auto de reis af te leggen.

Deze twee paradigma’s worden gesynthetiseerd in het functionele paradigma, het paradigma waar de wereld nu naar toe moet groeien om het beste van deze twee cultuurstrategieën te kunnen gebruiken om een duurzame samenleving te realiseren.

Om in en vanuit het functionele paradigma te kunnen handelen hebben wij systeemdynamiek ontwikkeld. Kortom, we hebben een unieke ambiance gecreëerd waarin deze training de opmaat vormt.