Artes Technè

Enjoy the collection of -grams (See englisch translation below)

Hier kunnen de studenten en trainees van Artes Sophiae de diagrammen en de dynagrammen vinden die zij nodig hebben om een systeem dynamische denk en werkwijze eigen te maken.

Opleiding en trainingen binnen artesS verband worden systeem dynamisch uitgewerkt in open en gesloten modellen, dynagrammen en diagrammen.

Enerzijds kan informatie lineair tekstueel worden opgeslagen, anderzijds kan diezelfde informatie visueel worden weergegeven in systeem dynamisch uitgewerkte modellen.

Binnen artesS verband is en het subject en het object van onderzoek de wisselwerking tussen begrip en beeld, tussen een discursief, lineaire informatiestroom en een recursief, visueel patroon.

In de loop der jaren zijn honderden modellen systeem dynamisch uitgewerkt; dat houdt in, dat zij onderling compatible zijn. Slechts op deze wijze kunnen ze in het onderzoek benut worden om diepteverbanden aan het licht te brengen.

Uiteindelijk dienen hier de diagrammen en dynagrammen gepubliceerd te worden die de toets van een systeem dynamische benadering kunnen doorstaan. Dit streven blijft evenwel afhankelijk van een voortschrijdend inzicht.

Dat voortschrijdend inzicht is het resultaat van studie en onderzoek. Vandaar dat we nu, in historische volgorde voortwerkend, achtereenvolgens diagrammen, dynagrammen, duogrammen, dictogrammen en hologrammen hebben ontwikkeld die allen systeem dynamisch compatible uitgewerkt zijn / worden.

Een nadere toelichting op de `grammetjes´ kunt U vinden onder functional mapping.

Het voortschrijdend inzicht impliceert dat trainees en studenten systeemdynamiek, die voor hun studiedoeleinden, de betreffende `grammetjes´ gedownload hebben, geregeld de aanpassingen inzake de `grammetjes´ in ogenschouw dienen te houden, dat kan via onze rubriek new-grams.

Het doel van deze bibliotheek is tweeerlei:

1. De studieuze bezoeker een overzicht te geven van de tot nu toe digitaal en systeem dynamisch uitgewerkte modellen, inzake human dynamics (praktische menskunde), organisation dynamics, system dynamics, research dynamics. Dat impliceert dat nog honderden diagrammen wachten op digitale verwerking alvorens ze upgeload kunnen worden, hulp in deze blijft welkom.

2. De bibliotheek resorteert onder artes techne, de kamer binnen het instituut Artes Sophiae, die zich bezig houdt met onderzoek en ontwikkeling van system dynamics en wel de kwalitatieve tak. Langs deze wijze tracht artes techne haar resultaten beschikbaar te maken en te houden voor alle studenten, die zich willen bekwamen in deze tak van denksport. Aan hen alle vreugde erin te mogen rondwaren. Een kritische noot, ter verbetering, wordt zeer gewaardeerd.

In de onderzoekspoot van ArtesS worden de volgende principes geoefend en geleefd, zie onderstaand diagram.

De auteur Michael J. Gelb beschrijft zeven verschillende gebieden waarbinnen Leonardo’s genialiteit naar voren kwam. De kern van het boek Denken als Leonardo da Vinci gaat over het toepassen van de Zeven Da Vinciaanse Principes:

Curiositá – Een nieuwsgierige benadering van het leven en een streven naar permanent leren.

Dimostrazione – Een voornemen om kennis te toetsen aan ervaring en een bereidheid om van fouten te leren.

Sensazione – De voortdurende verfijning van alle 12 zintuigen als middel om de ervaring te verlevendigen.

Sfumato – Een bereidheid om dubbelzinnigheid, paradoxen en onzekerheid te verwelkomen.

Arte/Scienza – De ontwikkeling van het evenwicht tussen wetenschap en kunst, logica en logiek, begrip en beeld.

Corporalità – Het streven naar gratie, handvaardigheid, conditie en houding.

Connesione – De erkenning van het onderlinge verband en de waardering van de onderlinge verbondenheid van alle dingen en verschijnselen. Systeemdynamisch denken.

English

Library ‘artes techné’

Enjoy the collection of -grams

Here the students and trainees of Artes Sophiae can find the diagrams and the dynagrams they need to adopt a system dynamic thinking and working method.

Education and training within artesS context is system dynamically worked out in open and closed models, dynagrams and diagrams.

On the one hand, information can be stored linearly, on the other hand the same information can be displayed visually in system dynamically worked out models.

Within artesS context, the subject and object of research is the interaction between notion and image, between a discursive, linear flow of information and a recursive, visual pattern.

Over the years, hundreds of models have been system dynamically developed; that means that they are mutually compatible. Only in this way they can be used in the research to bring depth connections to light.

The diagrams and dynagrams that are published here must be able to withstand the test of a system dynamic approach. However, this aspiration remains dependent on an advancing insight.

That advancing insight is the result of study and research. That is why we have been working on, in historical order, successively developed diagrams, dynagrams, duograms, dictograms and holograms that have been worked out / will be worked out system dynamically compatible.

Further explanation of the ‘grams’ can be found under functional mapping.

The advancing insight implies that trainees and students, who have downloaded the relevant ‘grammes’ for their study purposes, must regularly keep an eye on the adjustments to the grammes, this is possible through our new-grams section.

The purpose of this library is twofold:

1. To provide the visitor an overview of the models that have been developed to date digitally and system dynamically, concerning human dynamics, organization dynamics, system dynamics, research dynamics. This implies that hundreds of diagrams are waiting for digital processing before they can be uploaded, help with this is welcome.

2. The library resorts under artes techne, the room within the institute Artes Sophia, that deals with research and development of system dynamics, esspecially the qualitative branch. In this way, artes techne tries to make and to keep its results available to all students who want to become proficient in this branch of thinking. To them all joy to circulate in it. A critical note, for improvement is greatly appreciated.

In the research section of ArtesS the following principles are practiced and lived, see the diagram below.

The author Michael J. Gelb describes seven different areas in which Leonardo’s genius came forward. The core of the book Thinking as Leonardo da Vinci is about applying the seven Da Vincian Principles:

Curiositá: An inquisitive approach to life and a commitment to permanent learning.

Dimostrazione: An intention to test knowledge against experience and a willingness to learn from mistakes.

Sensazione: The continual refinement of all 12 senses as a means to enliven the experience.

Sfumato: A willingness to welcome ambiguity, paradoxes and uncertainty.

Arte/Scienza: The development of the balance between science and art, quantitative logic and qualitative logic, notion and image

Corporalità: The pursuit of grace, manual skills, condition and attitude.

Connesione: The recognition of the mutual connection and the appreciation of the interconnectedness of all things and phenomena. System dynamical thinking.