2012-12-21 Sophia in beeld

2012-12-21 – Sophia in beeld

Het door ons belopen pad.

De start:

Ter afronding van de eerste interne leergang systeemdynamiek heeft het artesS klasje in het veld gewerkt met de vraag:

Hoe verhoudt artesS zich tot het wezen van de Sophia en wel vanuit ieders individuele verbondenheid, met name om zicht te krijgen op wat ons te doen staat.

De werkwijze op 22 juni 2012:

Eenieder heeft zich afgestemd op het wezen van de Sophia en op de eigen innerlijke wijsheid in relatie tot artesS. Vanuit die afstemming is eenieder op onderzoek gegaan, ervaringen, gevoelens en gedachten observerend op diverse posities in het veld om uiteindelijk een beslissende ervaring aan een bepaalde positie in het veld te verbinden. Aan het werken in het veld hebben 12 personen deelgenomen. De dag werd besteed aan het in kaart brengen van de persoonlijke ervaringen, daarna is een eerste poging ondernomen om een en ander in beeld te brengen.

De totstandkoming van de essentiële noties:

Na die dag in juni hebben Dicky, Nell en Alfons na de vakantie een poging ondernomen om alle aantekeningen met behulp van het verslag van Mariëlle door te werken. In vier sessies hebben ze getracht zich een beeld te vormen van ieders bijdrage, de bijdragen zijn in dezelfde volgorde uitgewerkt als in het veld. Stuk voor stuk werden alle concrete ervaringen van 1 persoon stapsgewijs (het object, de doorlopen posities, de ervaringen, het gezegde, etc.) aan de orde gesteld om uiteindelijk ieders inbreng te doen uitmonden in een essentiële notie. Deze noties zijn in laatste instantie door de 12 personen geaccordeerd.

De totstandkoming van de dynagrammen:

Vervolgens zijn Hananja en Alfons de bevindingen gaan uitwerken tot dynagrammen.

Het veld van 22 juni met de posities van de 12 personen is uitgewerkt tot 1 nog te duiden systeem logisch veld..

De 12 essentiële noties zijn verwerkt tot 12 dyngrammen, volgens de systeem dynamische en methodische regels.

Deze 12 zijn vervolgens samen gevoegd in 1 dynagram. Alle begrippen die in het midden stonden zijn in het centrum geplaatst. Vervolgens zijn ze systeem methodisch geordend. Dit proces is herhaald bij alle windstreken. Gelijktijdig is getracht rekening te houden met het ontluikende onderlinge beeld logische verband. Hetgeen ons inzicht kan verschaffen over de Sophia.

Onze posities:

Onze posities in het veld zijn aangegeven met de windstreken van het kompas. Vervolgens zijn de posities weergegeven in een numerieke volgorde.

De 12 dynagrammen:

De volgorde van de 12 dyngrammen is de volgorde waarin wij na elkaar gesproken hebben over onze ervaring vanuit onze positie.

De rode draad die in deze volgorde te ontdekken is:

Het contact maken met het veld en met jezelf.

Waar sta je en hoe kan je dat ervaren.

Je persoonlijke zoektocht vangt aan.

Een aantal bevindingen komen aan bod.

Wat jou te doen staat met betrekking tot jezelf.

Zowel jij zelf als ook ieder ander.

Om ‘Samen’ dienstbaar te worden aan elkaar.

1 Christel NW

Als je je eigen plek inneemt, dan valt de kosmos met je samen. Binnen een heel makende ordening, trouw aan je zelf en trouw aan je eigen positie in het veld.

2 Bart ONO

Tussen vertrek en aankomst kan je zowel rust ervaren in de beweging als beweging in de rust.

3 Niranjani WNW

Tijdens je zoektocht dien je lichaam en geest op een lijn te brengen. Luisterend naar de wijsheid van je lichaam weet je waar je aan het licht kan komen. De existentie van het lichaam valt uiteindelijk samen met de essentie van jouw wezen.

4 Laura WNW

De een zijn zoektocht is de ander haar thuiskomst; of je nu vertrekkend of aankomend bent, uiteindelijk gaat het om het gevoel van harmonie in elke beweging.

5 Marielle WZW

Tussen tijd en ruimte vinden we het al ene, het is. In het één zijn met alles, kan alles ook één zijn met jou. Het geheel geeft alle ruimte en alle tijd.

6 Hananja Zuid

Door een ankerpunt te vinden op het noorden kan je je overgeven aan het niet weten op het zuiden, om uiteindelijk in de uitgehouden stilte het volgende te mogen ontvangen: `Zolang de aarde vruchtbaar is, zal de hemel onsterfelijk zijn´. De sleutel is de cyclus.

7 Nell Noord

Verbonden met alles in het veld en in contact met het bodemloze weten kun je wijsheid gewaarworden. Wijsheid van innerlijk weten: hoe je in verbondenheid het leven spelenderwijs kunt dansen.

8 Eeke NNW

In de wisselwerking tussen de Sophia en je zelf kan je je eigen unieke positie innemen en of verlaten om al doende je eigen wijsheid uit te zuiveren teneinde te kunnen deelnemen aan het scheppingsproces.

9 Marijn ZO

De Sophia verschijnt in elke mens, wanneer ze haar proces op eigen kracht weet te volbrengen en kiest om er voor te gaan staan, de glad en rond geslepen steen, afkomstig uit het vuur, wordt boven water getild. Als hoeder van de vrouwelijke lijn vlamt ze en draagt haar kracht uit.

10 Merel OZO

De verhouding tot het veld vinden is de verhouding tot je zelf hervinden, daartoe dien je het ongemak uit te houden van het zoekend zijn.

11 Alfons WZW

Het persoonlijk belang reduceren om je zelf vrij te maken voor iets hogers dan ik zelf; het ‘om niet’ oefenen van het ontvankelijke midden.

Luisterend samenkomen opdat wijsheid in ieder van ons een weg kan vinden naar het Licht.

12 Dicky NNO

In het aan elkaar dienstbaar worden, zonder begin en einde, daar vallen hemel en aarde samen.

De 12 dynagrammen in 1

Samen in het midden.

Het antwoord wat we van de Sophia mochten ontvangen:

Samenvattend:

Onze eigen wijsheid uitzuiveren en naar het licht brengen.

Het doen samenvallen van jezelf in het bijzonder met het veld in haar algemeenheid.

Vanuit ieders unieke-zelf dienstbaar worden aan de ander en het andere.

Eeuwig zoekend vanuit een harmonisch midden.

Tijdloos en ruimte loos.

Zonder begin en zonder eind.

De sleutel is de cyclus.

Met hartelijk dank aan:

De Vuurvlieg Nijmegen, Christel, Bart, Niranjani, Laura, Marielle, Hananja, Nell, Eeke, Marijn, Merel, Alfons, Dicky, Rivendel Cranenburg.

Inhoudsopgave