Algemeen

Op de navolgende pagina's vindt u aan de Chinese geneeskunst gerelateerde dynagrammen. Deze modellen verbeelden een wijze van denken en werken zoals dat in de Chinese geneeskunst wordt gepraktiseerd.

Het visueel in beeld kunnen brengen van complexe, interfererende, energetisch-dynamische processen vraagt om het al doende ontwikkelen van een systeem dynamisch model. Deze proeve van de eerste resultaten zal nog de nodige toetsing behoeven, maar nietemin zijn ze voor de liefhebber al het bekijken waard.

Korte introductie:

Binnen het systeemdynamisch leren denken, werken we met een open systeem model. Open systeem modellen komen voort uit het rationele domein van het denken in beelden en begrippen. Denkprocessen kunnen zowel analytisch als synthetisch vorm krijgen. Begrippelijk denken heeft zo haar eigen werkwijzen, zo ook het beeldelijke denken. Denken in beelden, visueel denken, non-lineair denken, ruimtelijk denken, bedient zich van aanschouwelijke schema's, plaatjes, modellen en patronen. Het 'beeld' geeft te 'denken'.

De wijze waarop het 'denk-beeld' in ruimte en tijd gevisualiseerd kan worden, is, binnen artesS-verband, voorwerp van onderzoek.

Het denken in aanschouwelijke modellen en patronen is zo oud als het menselijk streven zich een adequate voorstelling te vormen van die werkelijkheid. Ons onderzoek houdt zich nu bezig met het op systeem dynamische wijze vorm geven aan schemata, plaatjes, modellen en patronen. Daartoe hebben we, op basis van voortschrijdend inzicht, respectievelijk 2 basismodellen ontwikkeld. Het diagram en het dynagram.

Het diagram omschrijven we nu als een relatief statisch model waarin op een antropomorfe wijze het ruimtelijke veld in beeld wordt gebracht. (zie diagram)

Het dynagram omschrijven we als een relatief dynamisch model waarin we het cyclische proces (van komen en gaan, conform de cyclische groei-processen) in een tijdsverband kunnen beelden. (zie dynagram)

Hier gaat het met name om het al doende vorm geven aan de dynagrammen. De oudste, te denken, dynagrammen stammen uit het oude China. Vandaar dat we een poging wagen dit erfgoed, met haar ongelooflijk rijke schat aan fenomenologische inzichten omtrent mens en natuur, uit te beelden in dynagrammen.

De oude mens dacht beeldend, visueel, aanschouwelijk. Het beeld als concept lag nog verankerd in het lichamelijke bereik, zodat je de dynagrammen mag zien als lichaamsverbonden en in het lichaam verzonken modellen. Lichaam en geest beroeren elkaar in dit visuele domein.

Aangezien de oude mens in en vanuit deze visuele concepten werkte, heeft hij daaromtrent slechts het hoognodige gevisualiseerd, zoals bijvoorbeeld de Fu Hsi structuur en De King Wen ordening. Nietemin kunnen we op grond van de daar benoemde en uitgewerkte posities de formele karakteristieken herleiden waaraan de dynagrammen dienen te voldoen teneinde bijvoorbeeld de dynamiek van de Yin-organen in beeld te brengen.

De posities van de betreffende organen dienen we vierledig in beeld te brengen, conform het aloude gedachtengoed, zoals bijvoorbeeld geformuleerd door Li Dong Yuan (1180-1251) in zijn Pi Wei Lun, met in het midden de intermedierende en regulerende factor van de milt.

Giovanni Maciocia geeft in zijn 'Grondslagen van de Chinese geneeskunde' deze 'kosmologische cyclus' weer het belang, die het verdient in de klinische praktijk. Vandaar dat we voor onze studenten en trainees dit boek van Maciocia nutten als bron van deze rijke traditie.

Maciocia maakt wel gebruik van schemata, maar het is artesS te doen om het ontwikkelen van systeem dynamisch gefundeerde dynagrammen.

Daartoe worden in de loop van de tijd de lineaire teksten en dito informatie uit het boek van Maciocia omgezet in visueel geordende modellen en wel zodanig dat ze een, systeem dynamisch gefundeerd, iteratief patroon vormen.

Als je deze visuele informatie via onze trainingen adequaat leert hanteren dan ben je in staat, conceptueel onderbouwd, diepteverbanden te vormen. In dit kader binnen het domein van de begripsvorming en beeldvorming inzake anamnese en diagnose in de praktijk van de Chinese geneeskunst.

Deze aan de Chinese geneeskunst gerelateerde dynagrammen ondersteunen echter ook de begrips- en beeldvorming in andere mens-gerelateerde disciplines, samengebracht in het woord 'praktische menskunde'.

Doel is om al onderzoekend met deze dynagrammen een synthese te bewerken tussen het oosterse en westerse erfgoed aan beeldmateriaal. We denken hierbij aan o.a. de westerse elementenleer, de temperamenten, constituties, wezensleden, orgaandynamieken, het Chinese erfgoed zoals Maciocia dat aandraagt en zeer wel ook de benodigde medische basiskennis.

Het vormgeven aan deze dynagrammen gaat traag maar gestaag, aangezien het parallel loopt aan de gegeven trainingen en beschikbare tijd. Het geheel is in ontwikkeling en vraagt geduld en begrip van beide zijden.

Niet alle dynagrammen zullen van meet af aan de toets der systeemdynamisch kritiek kunnen doorstaan, al doende schaven we bij. Daarin wordt met raad en daad bijgestaan door menig collega en student. Zij zijn , binnen artesS verband, ook degenen die de dynagrammen stuk voor stuk bestuderen en verwerken tot steeds beter te denken en te praktiseren schemata, plaatjes, modellen en patronen.

We wensen onze studenten en medestudenten van andere opleidingen een vruchtbaar gebruik van deze dynagrammen toe. Elke aanvullende verbetering in beeld en begrip is van harte welkom.

Uitleg met betrekking tot de opbouw en de indeling Chinese medicine.

Gezien de hoeveelheid uitgewerkte dynagrammen met betrekking tot de Chinese TCM systematiek hebben we een indeling aangehouden conform de indeling mbt tot de yang en yin organen.

Aangezien wij bij wijze van introductie ons slechts hebben beperkt tot de yin organen, in deze Lever, hart, milt, longen en nieren, zien we de vernoemde organen aan de hand van het boek Grondslagen van de Chinese geneeskunde van Giovanni Maciocia, hier in de rechter menu balk, onder vernoemde organen, in alfabetische volgorde.

Voorafgaand aan de systeem dynamische uitwerking van de 5 Yin organen, hebben we een kopje 'Algemeen' gevuld met de onderscheiden notities die we onderweg bij deze klus tegenkwamen. Daarna volgt Hart, enzovoorts zie de menubalk.

Inhoudsopgave